FAME

Witamy na stronie!

FAME Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres rozwiązań, począwszy od usług pojedynczych (jednego zlecenia) do w pełni Zintegrowanych Usług, które łączą wszystkie zadania i funkcje w jedno rozwiązanie. Oferujemy pogłębioną wiedzę i specjalistyczne umiejętności, wiele lat doświadczenia w rozwijaniu nowych metod i technik.

 

 

FAME stwarza synergię opartą na umiejętnościach zarządczych i doświadczeniu w dostarczaniu usług. Poprzez synergię dążymy do optymalizacji środków i efektywności kosztowej. Synergia może być otrzymana poprzez połączenie zarządzania i dostarczania usług od jednego dostawcy: FAME. 

 

 

 

FAME jest partnerem, który pomaga naszym klientom zredukować koszty i skupić się na istocie ich działalności biznesowej. Partnerstwo rozwija zdolność do łączenia ludzi, metod i zarządzania. Wierzymy, że każdy klient posiada unikatowy zestaw potrzeb. Dlatego najlepsze rozwiązanie usługowe wywodzi się z połączenia wartości i technologii, które dopasowane są do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta

Zarządzanie projektami z zakresu doboru HW (Hardware) i SW (Software) w pojeździe

 • Zarządzanie projektami z zakresu doboru HW (Hardware) i SW (Software) w pojeździe
 • Gotowość do opracowania i rozwoju produktów od fazy koncepcyjnej do gotowego rozwiązania
 • Doświadczenie z opracowaniem oraz praktyczną realizacją układów sterowania napędów elektrycznych z silnikami PMSM w szczególności w pojazdach elektrycznych
 • Doświadczenie w zakresie:
  • projektowania układów mikroprocesorowych,
  • programowania układów wbudowanych w szczególności ECU,
  • opracowania układów sterowania z magistralą CANBUS,
  • opracowania algorytmów sterowania silników PMSM,
  • konfiguracji układów przekształtnikowych do napędów elektrycznych,
  • programowania w języku C++, C, ASM, Delphi, JAVA, CODESYS,
  • wypracowania sygnałów sterujących na podstawie danych z czujników pomiarowych,
  • cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz wykonywania obliczeń w czasie rzeczywistym,
  • oceny wyników badań napędów elektrycznych, nadzoru nad realizacją projektów. 
 

Obsługa w zakresie Marketingu IT

1. Programowanie aplikacji:
- tworzenie stron WWW
- tworzenie portali internetowych
- aplikacje na Facebook
- systemy bazodanowe

2. Marketing w Internecie:
- prowadzenie fanpage
- kompleksowe usługi marketingowe w sieci: landing page, marketing szeptany, kampanie SEM i inne

3. Usługi IT:
- doradztwo w zakupie i modernizacji sprzętu oraz oprogramowania
- tworzenie nowoczesnych rozwiązań związanych z zarządzaniem firmą, pracownikami, klientami
- tworzenie sieci wirtualnych
- usługi w chmurze

Zobacz nasze możliwości


Obsługa Procesu Inwestycyjnego - Zastępstwo Inwestorskie

Fame Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie usługę w zakresie kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego, począwszy od etapu przygotowawczego, poprzez etap realizacji inwestycji, aż do etapu rozliczeniowo-gwarancyjnego.

 

Fame Sp. z o.o. świadczy aktualnie swoje usługi na terenie całego kraju.

 

Dysponując doświadczonym i fachowym zespołem pracowników w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego, posiadających szeroką wiedzę techniczną w zakresie budownictwa, oferujemy swoje usługi jako Inwestor Zastępczy, przyjmując do realizacji zadania zastępstwa inwestorskiego.

 

W ramach umowy o zastępstwo inwestorskie oraz na podstawie udzielonych przez Inwestora pełnomocnictw organizujemy cały proces inwestycyjny poprzez zawieranie umów w Imieniu Inwestora wobec wszystkich uczestników procesu budowlanego, w takich granicach, w jakich jest to niezbędne dla należytego przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego.

 

Dbamy o odpowiednią jakość i dynamikę inwestycji.

 

Reprezentujemy i zabezpieczamy interesy Inwestora w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, budowlanego oraz prawa administracyjnego.

 

Do obowiązków Inwestora Zastępczego należy więc organizacja i koordynacja całego procesu inwestycyjnego, ochrona interesów Inwestora w zakresie efektywnego wykorzystania budżetu przedsięwzięcia, zagwarantowanie terminowej, dobrej jakościowo i bezusterkowej realizacji projektu.

 

Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego odbywa się w 3 głównych etapach:

 

Etap I - przygotowanie Inwestycji:

 • Zebranie ofert od firm projektowych na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego i wybranie biura projektowego.
 • przygotowanie oraz negocjacje warunków umowy Inwestor - Projektant,
 • przeprowadzenie technicznych analiz Projektu Koncepcyjnego planowanej inwestycji,
 • koordynacja procesu przygotowawczego inwestycji na linii Inwestor - Projektant - lokalne urzędy,
 • Sprawdzenie dokumentacji - projektu budowlanego,
 • pozyskanie pozwolenia na budowę,
 • Sprawdzenie dokumentacji - projektu wykonawczego oraz analiza kosztorysu inwestorskiego,
 • opracowanie harmonogramu budowy,
 • przeprowadzanie przetargów na wybór wykonawców robót i dostawców,
 • sporządzanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami oraz prowadzanie negocjacji.

 

Etap II - realizacja Inwestycji:

 • przeprowadzanie czynności związanych z przekazaniem placu budowy dla wykonawcy,
 • bezpośredni nadzór budowlany we wszystkich branżach zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zamówienie dostaw inwestorskich i dokonywanie ich odbioru,
 • kontrola jakości stosowanych materiałów i technologii robót oraz uzgadnianie z Inwestorem dopuszczenia ewentualnych materiałów i technologii zamiennych,
 • prowadzenie rozliczeń rzeczowych i finansowych nadzorowanych robót,
 • sporządzanie sprawozdań z przebiegi realizacji inwestycji w okresach uzgodnionych z Inwestorem,
 • prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych z przedstawicielami Inwestora oraz wykonawcami robót,
 • koordynacja robót wykonawców działających na podstawie osobnych umów z Inwestorem oraz współpraca z nadzorem autorskim,
 • udział w odbiorach częściowych oraz końcowym, jak również przygotowanie do odbioru niezbędnej dokumentacji,
 • przeprowadzenie odbioru pod względem technicznym, spisanie protokołu itp.
 • reprezentowanie Inwestora w lokalnych urzędach,
 • administrowanie zawartymi umowami,
 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

 

Etap III - powykonawczo-rozliczeniowy:

 • końcowe rozliczenie finansowe inwestycji,
 • przekazanie dokumentacji powykonawczej,
 • koordynacja działań dot. przeglądów gwarancyjnych,
 • doradztwo w zakresie opinii technicznych, analiz i ekspertyz,
 • własna rekomendacja w zakresie powoływania zarządcy budynku.

Komercjalizacja nieruchomości - zakres działań

KOMERCJALIZACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i przemysłowymi, w celu optymalnego wykorzystania ich potencjału. W zakres usług wchodzi przeprowadzenie analiz, których celem będzie ustalenie adekwatności ponoszonych kosztów do rzeczywistych nakładów rzeczowych.


W skład oferty wchodzą następujące działania:

 • Analiza stanu technicznego budynku
 • Koncepcja komercjalizacji (biznesplan, plan marketingowy)
 • Projektowanie działań komercyjnych
 • Restrukturyzacja posiadanych zasobów
 • Plan wizualizacyjny, pozycjonowanie
 • Plan inwestycyjny
 • Pozyskiwanie kapitału na inwestycje
 • Poszukiwanie najemców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOMERCJALIZACJA

 

Analiza sposobów optymalnego wykorzystania potencjału, ewentualne rekomendacje zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości, uwzględniające zmiany rynkowe i rachunek ekonomiczny.
Ocena rynkowych stawek czynszowych i ich trendów w kontekście konkurencyjnych nieruchomości, rekomendacje.
Przygotowanie i wdrażanie planu marketingowego mającego na celu przyciągnięcie i/lub utrzymanie najemców o określonej charakterystyce, utrwalenie właściwego pozycjonowania obiektu.
Negocjowanie, kontrola i zatwierdzanie warunków najmu. Zawieranie i rozwiązywanie umów najmu.
Bieżące utrzymywanie wzorowych kontaktów z najemcami w zakresie poziomu świadczonych usług i innych zagadnień związanych z eksploatacją nieruchomości.
Monitoring wiarygodności i możliwości finansowych potencjalnych klientów w celu możliwie największego zabezpieczenia realizacji umów.
Opracowanie i stworzenie wizualnych środków identyfikacji nieruchomości.
Określenie w oparciu o cele właściciela i propozycje zarządcy strategii działania wobec nieruchomości.
W procesie zarządzania nieruchomością i procesem najmu opieramy się o najnowsze narzędzia wspomagające i analizujące bieżący stan Państwa nieruchomości. Określamy działania w oparciu o cele właściciela i razem ustalamy strategię działania wobec nieruchomości.

 

 

RESTRUKTURYZACJA

 

Przedmiotem analizy będzie ustalenie adekwatności ponoszonych kosztów do rzeczywistych nakładów rzeczowych. Analiza obejmować będzie sferę funkcjonowania struktury kosztów zewnętrznych i wewnętrznych.
W ramach realizacji funkcji wewnętrznych analizie podlegać będą koszty materiałów oraz adekwatność posiadanej i wykorzystywanej bazy do rzeczywistych potrzeb nieruchomości.

 • Analiza krytyczna wskazanych obszarów.
 • Analiza marketingowa
 • Koncepcja komercjalizacji
 • Analiza kosztów usług zewnętrznych i wewnętrznych
 • Propozycje rozwiązań:
  • w tym procesów ukierunkowanych na obniżkę kosztów usług obcych oraz efektywizację wykorzystania potencjału zleceniodawcy.
  • analiza finansowa propozycji z wykorzystaniem narzędzi DCF (uwzględniających zmianę wartości pieniądza w czasie)

W procesie zarządzania nieruchomością i procesem najmu opieramy się o najnowsze narzędzia wspomagające - program, który stanowi doskonałą platformę do zarządzania powierzchnią pod wynajem, umożliwiającą sprawną kontrolę każdego najemcy w zakresie rozliczeń finansowych.

 

 

 

 

 

Programy restrukturyzacyjne

Opracowywanie strategii funkcjonalnych dla poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa a także bezpośrednie wsparcie we wdrażaniu strategii poprzez osobiste uczestnictwo przedstawicieli FAME w procesie zarządczym (przede wszystkim: marketing i sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie działalnością innowacyjną przedsiębiorstw, obszar zarządzania operacyjnego – produkcją i zarządzanie jakością)
 • W zakresie wdrażania programów marketingu i sprzedaży: pomoc w identyfikacji klientów, pomoc w pozyskaniu klientów, wsparcie w budowie długofalowych relacji handlowych, bezpośrednia pomoc w generowaniu ofert handlowych i pozyskiwaniu zleceń – zwłaszcza na rynku przemysłowym (B2B) oraz sprzedaży na rzecz jednostek administracyjnych (B2G)
 • Programy usprawniania zarządzania operacyjnego
 • Programy zarządzania przez wartości – komunikacja, coaching, wsparcie procesów zarządzania HR
 • Zarządzanie technologią, innowacjami i pracami badawczo – rozwojowymi
 • Zarządzanie efektywnością zakupów, programy obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Doradztwo operacyjne

Doradztwo operacyjne obejmuje kompleksowy zakres usług, w wyniku których Klient uzyskuje jasną ocenę sytuacji firmy, szczegółowe informacje przeznaczone dla potencjalnych partnerów lub inwestorów oraz dane, na podstawie których możliwe jest przygotowanie odpowiednich programów restrukturyzacyjnych.

 


W ramach restrukturyzacji nasze działania obejmują następujące etapy:

 

 • Planowanie zmian (kompleksowa diagnoza, program restrukturyzacji, ocena programu restrukturyzacji)
 • Organizacja zmian (pozyskiwanie, uwalnianie zasobów, przygotowanie dokumentów organizacyjnych)
 • Realizacja zmian (likwidacja / przekształcenie przedsiębiorstwa, zakładanie nowych podmiotów, zakup / sprzedaż składników majątku)
 • Kontrola efektów zmian (monitorowanie procesu restrukturyzacji)
 

Doradzamy przy transakcjach fuzji i przejęciach przedsiębiorstw, w tym obsługujemy wykupy menedżerskie (MBO) oraz lewarowe (LBO), co bezpośrednio wiąże się z przygotowaniem w/w transakcji i ich finansowaniem.

 


W zakres doradztwa operacyjnego wchodzi również współudział w rozwiązywaniu bieżących problemów przedsiębiorstwa oraz jego wsparcie w drodze rozwoju. W tym m.in.:

 • Poszukiwanie i weryfikacja partnerów
 • Analiza procesów i ich efektywizacja (reengineering)
 • Wprowadzenie koncepcji zarządzania opartej na zarządzaniu wartością (Value Based Management - VBM), z wykorzystaniem koncepcji ekonomicznej wartości dodanej
 • Wprowadzenie zrównoważonej karty wyników (balance scorecard - BSC) jako narzędzia zarządzania - integracja BSC z koncepcją VBM
 • Adaptacja i wprowadzenie fazowego modelu zarządzania innowacjami produktowymi - ograniczenie ryzyka niepowodzenia, maksymalne wykorzystanie czasu i zasobów przeznaczonych na realizację zadań innowacyjnych
 • Przygotowywanie dokumentów konstytuujących strategię przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie dokumentów wewnętrznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Bieżąca analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Analiza rozwiązań rachunkowości zarządczej
 • Budowa modelu systemu rachunkowości opartego na kosztach normatywnych
 • Budowa modelu kosztów procesów
 • Informowanie o pojawiających się okazjach i ryzykach rynkowych
 • Przygotowywanie dokumentów wymaganych przez różne podmioty (interesariuszy) związane z przedsiębiorstwem
 • Współudział w tworzeniu grup współpracy w poszczególnych branżach

Doradztwo strategiczneAnaliza strategiczna przedsiębiorstwa

◦Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, zarówno w celu rozwoju, jak też ich restrukturyzacji

◦Wdrażanie strategii – opracowanie programu wdrażania, zarządzanie procesem itd.

◦Ocena wdrażania

◦Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

◦Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, zarówno w celu rozwoju, jak też ich restrukturyzacji

◦Wdrażanie strategii – opracowanie programu wdrażania, zarządzanie procesem itd.

◦Ocena wdrażaniaOferta nasza dotyczy:

 • Ustalenia strategii rozwoju agresywnego oraz ustalenia strategii finansowania przejęć i fuzji
 • Współudziału w tworzeniu nowej, dużej i efektywnej organizacji
 • Współudziału w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa
 • Weryfikacji strategii
 • Strategicznego controllingu
 • Pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstw - plasowanie na rynku niepublicznym (pozyskiwanie inwestorów finansowych), finansowania dłużnego oraz refinansowania istniejącego zadłużenia)
Opracowywanie strategii funkcjonalnych dla poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa

Bezpośrednie wsparcie we wdrażaniu strategii poprzez osobiste uczestnictwo przedstawicieli FAME w procesie zarządczym (przede wszystkim: marketing i sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie działalnością innowacyjną przedsiębiorstw, obszar zarządzania operacyjnego – produkcją i zarządzanie jakością)

◦W zakresie wdrażania programów marketingu i sprzedaży: pomoc w identyfikacji klientów, pomoc w pozyskaniu klientów, wsparcie w budowie długofalowych relacji handlowych, bezpośrednia pomoc w generowaniu ofert handlowych i pozyskiwaniu zleceń – zwłaszcza na rynku przemysłowym (B2B) oraz sprzedaży na rzecz jednostek administracyjnych (B2G)

◦Programy usprawniania zarządzania operacyjnego

◦Programy zarządzania przez wartości – komunikacja, coaching, wsparcie procesów zarządzania

◦Zarządzanie technologią, innowacjami i pracami badawczo – rozwojowymi

Zarządzanie efektywnością zakupów, programy obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.


Wyceny firm

Obsługa prawna

Zespół Doradców FAME współpracuje na stałe z dwoma doświadczonymi kancelariami prawnymi:

 

Królak i Wspólnicy, mecenasi:

Sylweriusz Królak

Liwiusz Laska

 

Kancelaria Mecenasa Gawła Jarosińskiego

 

Ponadto w sprawach prawnych ZD FAME korzysta dodatkowo z usług renomowanych kancelarii sieciowych takich jak Dentons, czy DLA Piper.

Kontakt

Wrocław - Centrala

ul. Czerniawska 12/9
50-576 Wroclaw

Tel. / Fax:+48 71 785 47 79
E-mail: biuro@fame.pl

Zarządzanie powiązaniami kooperacyjnymi i związkami klastrów i inicjatyw klastrowych.

Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ustanowienia organizacji klastrów wraz z obsługą prawną

Pomoc w ubieganiu się o środki publiczne wspierające działalność klastrów

Zarządzanie organizacjami klastrowymi

FAME posiada doświadczenie jako firma zarządzająca Śląskim Klastrem Lotniczym, a także jako doradca wielu klastrów w Polsce

ZD FAME był także jednym z inicjatorów i założycieli Związku Klastrów Polskich.

Pozyskujemy środki z Unii Europejskiej

Kompleksowa obsługa procesu ubiegania się o Dotację z Unii Europejskiej .

Przygotowywanie dokumentacji na pozyskanie wszelkiego dostępnego dofinansowania ze środków Publicznych.

 Pozyskiwanie środków publicznych (w tym unijnych) wspierających rozwój przedsiębiorstw, w zakresie wsparcia inwestycji, prac badawczo – rozwojowych, infrastruktury produkcyjnej i laboratoryjnej oraz rozwoju zasobów ludzkich

◦Pisanie aplikacji

◦Doradztwo przy formułowaniu zadań

◦Uczestnictwo w procesie ubiegania się o otrzymanie środków, w tym opracowywanie odwołań i dodatkowych dokumentów oczekiwanych przez instytucje przyznające środki (PARP, NCBiR, MN, MIR, MG etc)

 

Specjaliści Firmy FAME Sp. z o.o. wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów:

 • przygotowujemy wnioski o dotacje i wszelkie z tym związane dokumenty:
  • dokument rejestrowy wnioskodawcy;
  • aktualne raporty finansowe i sprawozdania;
  • studium wykonalności projektu wykazujące, że jest on wykonalny i uzasadniony ekonomicznie.
 • eliminujemy błędy popełnione przy opracowaniu wniosków.

Efektem naszej pracy jest gotowy wniosek o dotację oraz inne dokumenty, wymagane przez instytucje finansujące.

Zaufali nam

 • BOSCH
 • WARS SA
 • Nestle Schöller - Namysłów
 • Sauer-Danfoss
 • Browar Namysłów
 • Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - Warszawa
 • MATMAR
 • Kersten Europe Sp. z.o.o - Kleszczów
 • Clinico Medical
 • EON IIT
 • TV 4 - Prywatny operator telewizyjny - Warszawa.
 • Dom Prasowy Sp. z.o.o. - Wydawca "Życia Warszawy", "Kulis" - Warszawa
 • Zakład Remontowo Budowlany J.Michalski - Katowice
 • Centrum Kultury Europejskiej Nowy Teatr - Wrocław
 • Strzelecki - Nieruchomości
 • TOP-SYSTEM Sp. z o.o.,
 • ABB Sp. z o.o., Warszawa
 • PRB METAL SYSTEM
 • MINOVA - KSANTE Sp. z o.o.
 • Mechton Sp.z o.o.
 • EKO-ELMIS sp. z o. o.
 • Szpital Powiatowy w Lublińcu
 • Szpital w Bogatyni
 • ZOZ Bystrzyca Kłodzka
 • GSN Sp. z o.o. - Częstochowa
 • PM Group Polska Sp. z o.o.
 • Bieńkowski Sp. z o.o.
 • Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 • JG Inwestycje
 • Czarna Góra S.A.
 • Zakład Konstrukcji Spawanych BUMAR Łabędy Sp. z o.o.
 • Zakłady Farmaceutyczne "UNIA"
 • Dom Handlowy ASTRA
 • KASTELL Sp.j.
 • Hotel Holiday Inn, Wrocław
 • Spółdzielnia Usługowa ODRA
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM
 • Kancelaria Brokerska JARGO Sp. z o.o.
 • Galeria "Na Czystej"
 • Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz S.A.
 • Jerry P.H.U. Jerzy Zajączkowski
 • PHU Palacar
 • MARKUS
 • Urząd Miasta Warszawy
 • Superbos Sp. z o.o.
 • Travelplanet.pl S.A.
 • Dezamet S.A.
 • Kolporter S.A.
 • Rotsa Sales Direct Sp. z o.o.
 • Gmina Sobótka
 • SP ZOZ Nowa Ruda
 • Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
 • Avio Polska
 • Politechnika Wrocławska
Copyright 2024 FAME